Versterken
Centrumfunctie

Vraag van de burger
staat centraal

Actieve en passieve
recreatie

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Investeren
in sport

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Aandacht voor
cultureel erfgoed

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Twitter
Laatste nieuws
Agenda
Volg ons op

Wij vinden Lokaal van Belang

Wij zijn trots op onze gemeente met haar diversiteit aan kernen. Ons beleid dient de belangen van de burgers, stelt de kernen centraal en sluit aan bij wat er leeft onder onze inwoners. Wij staan voor een duurzame, solidaire en veilige samenleving, waar het bovenal prettig leven is. Wij betrekken als grootste lokale politieke partij iedereen in Waalwijk bij onze gemeenschap, onze welvaart en ons welzijn. Op deze manier spelen wij een activerende rol in onze maatschappij. Niet vanuit een luie stoel of met het idee dat we alle wijsheid in pacht hebben. Wij hebben wel ambities, maar geen pretenties. Onze partij bestaat uit betrokken burgers uit onze gemeente. Hierdoor weten wij wat er speelt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik en zijn wij toegankelijk voor iedereen.

LOKAAL STERK

Wij voeren een puur lokale politiek, waarbij onze aandacht gericht is op de belangen van de inwoners uit de kernen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Wij bepalen onze eigen koers, onafhankelijk van landelijke en provinciale partijpolitieke belangen. Wij kiezen primair voor kwalitatieve in plaats van kwantitatieve verbetering. Waarbij de menselijke maat en schaal leidend zijn, zonder dat wij op voorhand streven naar steeds meer en groter.

RESPECT VOOR EEN ANDER

Wij zijn met onze drie kernen één gemeente met respect voor de eigenheid en verscheidenheid in aard en cultuur van de betreffende kernen. Met aandacht voor de medemens ongeacht afkomst, sekse, leeftijd of religie, waarbij plaats is voor vrijheid, gerechtigheid en verdraagzaamheid. Waar elke vorm van discriminatie of racisme met kracht wordt bestreden.

VEILIG EN VERTROUWD

Wij stellen ons teweer tegen toenemende onverschilligheid, normvervaging, criminaliteit en onveiligheid. Wij stimuleren burgers hierover mee te denken en hieraan mee te werken. Wij gaan voor meer aandacht voor veiligheid in onze samenleving, omdat dit een onmisbare schakel is voor het welzijn van onze inwoners.

FIJN LEVEN

Wij hechten aan Waalwijk en haar kernen als een stad waar het prettig wonen is en die haar regionale functie ook als zodanig daarvoor benut. Dit betekent onder andere investeren in:

ZORGEN VOOR ELKAAR

Wij staan voor een beschaafde, zorgzame en sociale samenleving die perspectief biedt, ook voor mensen voor wie het moeilijk is om op eigen kracht deel te nemen aan onze samenleving en bieden daarbij hulp. Wij spreken de mensen aan op hun kwaliteit en vermogen om zich voor henzelf en anderen in te zetten. Wij zien er op toe dat onze sociale voorzieningen op de juiste manier worden benut en bestrijden misbruik met passende sancties.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Wij streven naar ontwikkelingen die aansluiten op de behoeften van het heden daarbij rekening houdend met toekomstige generaties die in hun eigen behoeften willen voorzien. De thema’s die onze bijzondere aandacht hebben liggen met name op sociaal, ruimtelijk, ecologisch en economisch vlak. De Strategische Visie 2025 zal daarbij onze leidraad zijn. Zo maken wij ons klaar voor een duurzame toekomst en gaan voor een milieubewuste en vitale samenleving. We betrekken daar onze burgers bij.

LokaalBelang erkent de kracht van de Waalwijkse samenleving en wil die optimaal benutten. Zo gaan we samen met alle burgers verder.

Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
John van den Hoven
Raadsfractie
Timon Klerx
Zoeken