Aandacht voor
cultureel erfgoed

Vraag van de burger
staat centraal

Versterken
Centrumfunctie

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Actieve en passieve
recreatie

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Investeren
in sport

Een seniorvriendelijke
gemeente

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

LokaalBelang tevreden over voortgang in majeure projecten

Fractievoorzitter Timon Klerx roept op om mee te praten in de raad.

WAALWIJK – In het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit zijn door LokaalBelang en de andere coalitiepartners vijf majeure projecten benoemd. Dit zijn Centrum Waalwijk en Museum Plus, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), Insteekhaven, Akkerlanen en Haven 8. Fractievoorzitter Timon Klerx blikt terug en kijkt vooruit op deze projecten nu men ongeveer halverwege deze bestuursperiode is.

Al langere tijd wordt er in Waalwijk hard gewerkt aan de drie eerstgenoemde majeure projecten. In het coalitieakkoord zijn de ambities fors. De komende periode worden deze projecten afgerond. Als nieuwe majeure opgaven zijn de Akkerlanen en Haven 8 toegevoegd. Het enthousiasme spat er van af bij Klerx, al moet hij ook een kanttekening maken dat de huidige uitdagingen groot zijn. “In het Voorjaarsbericht 2020 (een bestuurlijke voortgangsrapportage, red.) is te lezen dat de tekorten in het sociaal domein groot zijn, daarnaast verwacht de gemeente op de langere termijn ook nog een aantal andere tegenvallers. Dat maakt de opgave groot en dan hebben we ook nog de onzekerheden naar aanleiding van de coronacrisis.”

LokaalBelang heeft het Voorjaarsbericht 2020 geagendeerd voor het Forum op donderdagavond 25 juni. Dit is een digitale bijeenkomst waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de kans hebben om hun wensen en bedenkingen te delen met de gemeenteraad. Klerx licht toe: “Dit hebben we gedaan naar aanleiding van het afzien van het college om te komen met een Kadernota (kaders voor de begroting van 2021 en verder, red.) vanwege te grote onzekerheden. Wij willen als fractie in deze tijd blijven luisteren naar onze inwoners en daarom zou ik deze kans willen aangrijpen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op te roepen zich aan te melden bij de griffie indien ze mee willen praten over dit Voorjaarsbericht en het meerjarenperspectief.”

Onlangs zijn investeringen in de gemeenteraad goedgekeurd voor de Insteekhaven en het GOL. Beide projecten dragen tevens bij aan de ontwikkeling van Haven 8. Alle drie zijn wat LokaalBelang betreft dus op de goede weg, maar ondervinden helaas hinder door de stikstof-problematieken waar het hele land mee worstelt. Daarnaast zijn er bezwaren tegen het GOL ingediend. “Wij volgen dit nauwlettend. Zo heeft onze fractie ook een ingekomen brief geagendeerd voor het Forum van 25 juni. Laat ik voorop stellen dat onze partij het GOL ontzettend belangrijk vindt, net zoals de nieuwe snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch.” Een van de bezwaren gaat daarop in, aangezien de uitwerking hiervan ten koste gaat van de dijk in de Baardwijkse Overlaat. Klerx vervolgt: “Over die details hebben wij ons nooit kunnen uitspreken als raad, daarom beraden wij ons nu op eventuele stappen die we nog kunnen zetten. Luisteren naar de bezwaarmakers hoort daar natuurlijk bij. Het lastige is alleen dat de provincie dit project uitvoert. Realisatie van het GOL en de snelfietsroutes zijn wat ons betreft de bestemming, maar over de weg die daar naar toe moet leiden zouden wij graag enkele details bespreken.”

Over het Museum Plus is de fractievoorzitter van de grootste partij van Waalwijk helder: “Dat is een zeer belangrijke ontwikkeling voor het centrum van Waalwijk en dit draagt enorm bij aan onze strategische ambitie om centrum voor schoen- en leerontwikkeling in Nederland te willen zijn. Na de zomervakantie is de verwachting dat het college een voorstel doet aan de gemeenteraad om tot de volledige investering over te gaan. Daarna begint uiteraard de bouw. We gaan er nog steeds vanuit dat dit project in deze coalitieperiode wordt gerealiseerd. Dat betekent dat het nieuwe museum wat ons betreft dus sowieso voor maart 2022 haar deuren zal openen. Naast deze impuls zijn er vele andere ontwikkelingen in het centrum gaande waar LokaalBelang trots op is, zoals de verplaatsing van de weekmarkt en de inzet van Volop Waalwijk. We kijken uit naar de nieuwe ontwikkelingen die nog in de pijplijn zitten met vooral ook de ambitie om meer woningen toe te voegen aan het centrum.”

Donderdagavond 18 juni staat er nog een ander majeur project op de agenda van het Forum: de Akkerlanen. Inwoners hebben de kans om digitaal hun wensen- en bedenkingen met de raad te delen. “Zowel voor- als tegenstander kunnen zich hiervoor aanmelden. We weten dat de tweedeling groot is. Vele inwoners van Waalwijk vinden dit een prachtige ontwikkeling. Wonen aan de rand van de natuur en aan het water. Anderen zijn fel tegen. LokaalBelang is altijd groot voorstander geweest van deze ruimtelijke ontwikkeling, maar staat open voor kritiek. Naar aanleiding van eerdere inspraakavonden zijn al vele suggesties en opmerkingen meegenomen in het ontwerp wat nu voorligt. Dit laat wat ons betreft zien dat we echt luisteren naar onze inwoners. Bijvoorbeeld de hoogbouw op de hoek bij het hertenkamp is zodoende aangepast.”

Aanmelden voor het Forum op 18 juni (over Akkerlanen) of op 25 juni (over o.a. het Voorjaarsbericht), kan via griffie@waalwijk.nl of door contact op te nemen met 0416-683445.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website