Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66 zijn eruit: Samen werken aan de toekomst!

Donderdag 9 juni werd in het Schoenenkwartier het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De vier politieke partijen Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66 zetten hun handtekening en bekrachtigden daarmee hun samenwerking voor de komende vier jaar. De titel van het akkoord luidt toepasselijk: Samen werken aan de toekomst.

Timon Klerx, fractievoorzitter van Lokaal Belang, blikt tevreden terug: “Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn we met elkaar in gesprek gegaan over een nieuw te vormen coalitie. Dit akkoord is het resultaat daarvan. Ook de raad en de samenleving zijn hierbij actief betrokken. De vele ingekomen stukken voor de formatie, de inbreng van inwoners, andere raadsfracties en maatschappelijke partners, het gesprek met onze Waalwijkse jongeren en uiteraard de vier partijprogramma’s van de coalitiepartijen vormen de basis van dit akkoord. Nu is het tijd om aan de slag te gaan!”

SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST
Er staan grote opgaves te wachten volgens Klerx: “Denk aan de woningnood, voldoende betaalbare huizen in een kwalitatieve omgeving. Daarom gaan we minimaal 1200 woningen bouwen en zetten we in op de verstedelijkingstransformatie met name in de binnenstad. We willen leefbare en veilige wijken, waar iedereen zich prettig voelt en mee kan doen in onze maatschappij. De transformatie naar een meer inclusieve samenleving dus. De grote opgaves in het sociaal domein; meer focus op jeugd en jongeren, positieve gezondheid en samenredzaamheid. We zetten fors in op sport en cultuur, maar ook in ‘liever voorkomen dan genezen’. We behouden onze stevige ambities op duurzaamheid, met name dus de  klimaat- en energietransitie. En economisch is er veel werk aan de winkel, zoals de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de realisatie van onze nieuwe Slimme Haven en de ontwikkeling van Haven 8 Oost Afronding. Maar ook de mobiliteitsopgave, van bezit naar gebruik. Meer veilige, aantrekkelijkere en logischere fiets- en wandelpaden om deze vorm van vervoer te stimuleren en meer inzetten op deelmobiliteit. We willen ook echt aan de slag met democratische vernieuwing en nog meer inzetten op burgerparticipatie.”

De coalitie heeft veel ambities, daar ligt het niet aan. De uitdaging zit hem met name in de structurele financiële ruimte en de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie. Daar zal in de raad vast nog vaker over worden gesproken de komende tijd. Allereerst komende donderdag 16 juni. Dan is er een extra raadsvergadering voor collegevorming: de eerste bespreking van het coalitieakkoord zal plaatsvinden en de nieuwe wethouders worden benoemd. Dat zijn: John van den Hoven (Lokaal Belang), Ronald Bakker (VVD), Dilek Odabasi (GroenLinksaf), Sheila Schuijffel (D66) en Ad de Jong (Lokaal Belang). Volgende week zal het coalitieakkoord door het college worden omgezet naar een kaderstellende nota. Daarna wordt op donderdag 30 juni tijdens de Gespreksavond dit stuk nogmaals besproken met inwoners en maatschappelijke organisaties en op donderdag 14 juli volgt dan tot slot nog het Kaderstellend Debat met de raad.

Het coalitieakkoord is te lezen via deze link of onderstaande button. Meer informatie over bovenstaande bijeenkomsten is te verkrijgen via griffie@waalwijk.nl. Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen uit het akkoord.

WONEN
We gaan minimaal 1200 extra woningen bouwen, op een duurzame en kwalitatieve manier. We zien in flexibele woningbouw bovendien een manier om snel extra woningen te bouwen, met name voor spoedzoekers en jongeren. Bovendien gaan we Landgoed Driessen (fase 2) versneld realiseren. Ook in Sprang-Capelle en Waspik ontwikkelen we inbreidingslocaties, met behoud van het dorpse karakter. We werken door aan de transformatie van onze binnenstad naar een meer stedelijk woon- en leefmilieu.

LEEFBAARHEID
De directe omgeving van onze inwoners, in samenhang met onze voorzieningen, bepalen voor een groot gedeelte de kwaliteit van leven. Daarom investeren we in het onderhoud van wegen en trottoirs, zorgen we voor meer biodiversiteit en groen in de openbare ruimte en starten we een offensief tegen zwerfafval. Bovendien investeren we in sport en cultuur. We ontwikkelen een mini-sportboulevard in Waspik, verduurzamen het zwembad en sporthal Zidewinde in Sprang-Capelle en realiseren een multifunctioneel ontmoetingsplein in Landgoed Driessen.

GEZONDHEID
De zorg voor onze inwoners is een grote verantwoordelijkheid. We willen een stap maken van (financieel) pleisters plakken achteraf naar preventie en hulp vooraf. Daarvoor moet de basis op orde zijn en gaan we focussen op positieve gezondheid. Als lokale overheid kunnen we niet alle problemen oplossen. Wat wel kan is dat we met elkaar hiermee leren omgaan en werken aan samenredzaamheid. Onze visie blijft het leveren van lokaal maatwerk en een goede aansluiting op de toegang via Team WIJZ.

JEUGD & JONGEREN
We willen dat alle kinderen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik gezond, veilig en prettig kunnen opgroeien. Iedereen moet een kansrijke start kunnen maken. De eerste stap naar preventie is ingezet, maar er is werk aan de winkel. Om daarnaast jongeren te behouden en aan te trekken, investeren we in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

ECONOMIE & MOBILITEIT
Waalwijk is een ondernemende pioniersstad. We bouwen onze nieuwe slimme en duurzame haven en brengen in 2022 een ruimtelijk plan in procedure voor Haven 8 Oost afronding. Daarvoor is de uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat essentieel. Bovendien creëren we kansen voor ons MKB, bijvoorbeeld door bedrijventerrein Waspik uit te breiden. Ook kiezen we voor veilige en aantrekkelijke loop- en fietsverbindingen en zetten we in op beter openbaar vervoer.

DUURZAAMHEID
We behouden de ambitie om in 2043 klimaatneutraal te zijn als gemeente. Daarom investeren we in de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed en helpen we inwoners met het verduurzamen van hun woning. Als gemeente nemen we bovendien het initiatief om zelf windmolens te gaan exploiteren op Haven 8 Oost en we onderzoeken de mogelijkheden om als gemeente te participeren in grootschalige energieopwekking in het noordwesten van onze gemeente.

MEEDOEN
Waalwijkers zijn ondernemende mensen. Inwoners willen zelf richting geven aan en verantwoordelijkheid nemen voor hun directe leefomgeving. We willen daarom experimenteren met vernieuwende manieren van participatie en zetten in op democratische vernieuwing. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een burgerbegroting en de inzet van jeugd- en jongerenambassadeurs. We beseffen echter dat niet iedereen volledig zelfstandig mee kan doen in onze maatschappij. Daarom willen we als gemeente drempels wegnemen en staan we voor een inclusieve samenleving.