Tijdens de begrotingsvergadering heeft fractievoorzitter Timon Klerx een bijdrage geleverd namens Lokaal Belang. In deze bijdrage is naar voren gekomen dat het vertrek van Wethouder Bakker heel impact op de fractie heeft gemaakt. Ook de kwaliteit van de begroting verdient extra aandacht van het college, daarom vroeg de fractie om een stevige evaluatie van de begrotingsapp en de bijbehorende interne processen. Daarnaast hebben we een aantal amendementen en moties ingebracht.

BIJDRAGE LOKAAL BELANG

“Wij willen wat zaken extra benadrukken en dienen daar ook samen met andere partijen voorstellen voor in. Vorige week hebben we de koers voor het sociaal domein vastgesteld. Dat heeft de komende jaren nog flinke impact op onze begroting, maar niet alleen financieel, juist ook op ons beleid. We gaan er vanuit dat een financiële doorkijk van deze aangepaste koers wel in de komende Kadernota is verwerkt, want nu hebben we dus eigenlijk geen volledig beeld, dat is nu ook niet te doen. Beleidsmatig zien wij – los van de plannen zoals vorige week besproken – ook nog een kans om het sociaal domein te verduurzamen en twee paragrafen uit de begroting te combineren: namelijk door het beleid bijzondere bijstand te verduurzamen.

We willen in 2023 ook direct aan de slag met het vergroenen van het Vredesplein. Daar is op dit moment helaas geen voorstel voor gedaan. Daarvoor stellen wij voor om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, zodat het college kan starten met een voorbereidend onderzoek en de participatie;

We hebben in het coalitieakkoord ook gezegd dat we een offensief willen opstarten tegen o.a. zwerfafval, naast de huidige middelen willen we extra middelen beschikbaar stellen om hier een flinke impuls op te geven. Daarnaast willen we een onderzoek om scenario’s uit te werken voor het al dan niet werken met een afvalpas en daarbij een proef te doen met het gratis ophalen van groot huishoudelijk afval. Bovendien willen we graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om echt een vuist te maken tegen straatintimidatie en discriminatie. Dit bekrachtigt de ambities uit ons coalitieakkoord.

LANGSTRAAT MEDIA EN DEN BOLDER

Tijdens de Gespreksavond hebben we nog twee insprekers gehoord. Ook daar willen we graag op terug komen:

De continuïteit van de journalistieke kwaliteit bij Langstraat Media is belangrijk voor ons. Daarom willen we nu eenmalig een extra subsidie verstrekken. Dit is ook in de gesprekken rondom de hopelijke samenwerking met HTR uit de gemeente Heusden een voordeel, omdat we op deze manier een gelijk uitgangspunt hebben qua financiën. We gaan er vanuit dat het college ons op de hoogte houdt van de voortgang hiervan.

Daarnaast willen we de portefeuillehouder vragen met Den Bolder in gesprek te gaan mede afhankelijk van de uitkomst van het rapport van de RekenKamerCommissie over ons subsidiebeleid. We realiseren ons nu dat de voorgenomen korting op de subsidie dan mogelijk te vroeg komt. We zijn blij dat Den Bolder bereid is geweest om een deel van de korting in 2022 te accepteren, dat doet voor ons op dit moment voldoende recht aan de weg die we op wilden, het verdere vervolg wachten we dan even af. Ook in relatie tot de nieuwe koers van het sociaal domein om nog veel meer voorliggende voorzieningen dichtbij onze inwoners te realiseren”.

Wilt u de gehele bijdrage van Lokaal Belang zien? Dan kunt u de vergadering terugkijken via deze link. Vanaf 41 minuten zal Timon Klerx zijn bijdrage doen.