Wat hebben we bereikt in de vorige bestuursperiode?

Van speerpunten in 2018 naar concreet resultaat in 2022 (of eerder).
“De basisvoorzieningen blijven in alle kernen aanwezig, zoals de sociaal culturele centra en de bibliotheken.”
“De integratie van de bibliotheekvoorziening in Sprang-Capelle in het sociaal cultureel centrum Zidewinde, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de WIJ- ontmoetingsvoorzieningen;”
 • Zidewinde in Sprang-Capelle krijgt een bredere rol in de lokale samenleving met eens Wij-Dienstencentrum en een bibliotheek.

 • Den Bolder in Waspik wordt verbouwd zodat het een nog bredere rol in de lokale samenleving kan krijgen met een Wij-Dienstencentrum.

“Wij werken mee aan een oplossing voor de realisatie van een (bouw)hal voor onze culturele amateurverenigingen.”
 • Op 6 februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het pand aan de Reigerbosweg 12 aan te kopen ten behoeve van huisvesting van de Waalwijkse amateur theatergroepen.

“Structurele verhoging van het evenementenbudget naar 100.000 euro bestemd voor alle kernen.”
 • Door ons amendement van 7 juni 2018 is het evenementenbudget met 35.000 euro verhoogd voor 2018. Sindsdien is er structureel 100.000 euro beschikbaar voor evenementen in al onze kernen. Het laatste jaar voor Corona (2019) was een fantastisch jaar met diverse hoogtepunten zoals te zien in de video.

“Een oplossing creëren voor het parkeerprobleem bij SSC’55.”
 • Op 6 juni 2019 stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar voor de uitbreiding van de parkeervoorzieningen in de Bernhardstraat te Sprang-Capelle. Door het onverharde parkeerterrein te verharden en in te richten als parkeervoorziening voor bezoekers van het
  sportcomplex is er ruimte ontstaan om circa 64 plaatsen voor personenauto’s te realiseren.
  Daarnaast is er aan de westzijde van de straat ruimte gecreëerd om 29 extra parkeerplaatsen aan te leggen, waaronder twee ten behoeve van gehandicapten.

“De gemeente dient toegerust te zijn om de regie te pakken om de ambities voor een duurzame toekomst te realiseren.”
 • Sinds eind 2018 is Duurzaamheid toegevoegd aan het programmatisch werken, waarmee extra geld en personele capaciteit beschikbaar is gekomen om te werken aan een meer duurzame toekomst.

“Het Huis van Waalwijk krijgt structurele steun om invulling te geven aan culturele en maatschappelijke activiteiten”
 • Door het coalitieakkoord is structureel 50.000 euro subsidie beschikbaar gekomen ten behoeve van het Huis van Waalwijk. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad met onze motie vreemd aan de orde onder andere aandacht gevraagd voor een structurele oplossing voor het tijdelijke huurcontract van het Huis van Waalwijk. Op 19 november 2020 is met het vaststellen van de integrale visie Hart van de Stad 2025 dit nogmaals bekrachtigd.

“Sportkantines bieden gezonde producten aan.”
 • Via het programma Jongeren Op Gezond Gewicht en Go Waalwijk! is er extra veel aandacht geweest om (sport)verenigingen te overtuigen om gezonde producten aan te bieden. De gemeente Waalwijk geeft zelf ook het goede voorbeeld.

“Wij realiseren een oplossing voor de problemen rondom de Waspikse Haven”
 • Op 4 juni 2020 heeft de gemeenteraad 500.000 euro beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van het ontwikkelplan Kerkvaartse haven te onderzoeken. Hierdoor is er eindelijk een oplossing in zicht gekomen.

“Herinrichting van de Markt en het Raadhuisplein”
 • Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Markt en het Raadhuisplein. Hierdoor worden er nog aantrekkelijkere (horeca)pleinen gerealiseerd, wordt een waterelement toegevoegd, is er meer groen toegevoegd en is er aandacht voor onze schoen- en leerhistorie. Er worden tevens diverse maatregelen toegepast om de pleinen meer klimaatadaptief te maken.

“Financiële injecties om duurzaamheid te stimuleren. Met het gemeentelijke vastgoed willen we voorop lopen in deze ontwikkelingen.”
 • Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed Waalwijk vastgesteld en tegelijkertijd 100.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan. Bovendien is op 30 september 2021 door de gemeenteraad besloten om het zwembad Olympia aan te sluiten op het warmtenet Akkerlanen.